OPRON Expertise Team

Uitgaan van de behoefte van het kind

Wij stellen in ons onderwijs de behoefte van kinderen centraal. Want elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. Daarom stellen wij ons voortdurend de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?” Dan kijken we bijvoorbeeld naar differentiatie in instructie of leertijd en de mate van uitdaging in het leerstofaanbod. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Dat zijn zowel korte als lange termijndoelen. Positieve aspecten zijn daarbij van groot belang, niet alleen van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders.


Opron Expertise Team (OET)

De scholen van Scholengroep OPRON kunnen voor het bepalen van passende ondersteuning en/of arrangementen een beroep doen op de deskundigheid van het Opron Expertise Team (OET). Het OET bestaat uit een orthopedagoog, IB-coördinator en een Adviseur Onderwijs en Kwaliteit. Dit team adviseert op basis van de hulpvraag welke deskundigheid of begeleiding nodig is om de basisschool adequaat te ondersteunen.

We willen bewerkstelligen dat een leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte onderwijs op een reguliere basisschool kan blijven volgen. Onze scholen kunnen daarom een beroep doen op aanvullende middelen, zogenaamde ‘OPRON Arrangementen’. Hiervoor wordt advies gevraagd aan het OET. Deze vorm van extra ondersteuning, het OPRON arrangement, is maatwerk en wordt toegespitst op de ondersteuningsvraag voor een specifieke leerling en/of leerkracht, in overleg met de ouders/verzorgers van die betreffende leerling.


Contactgegevens

Het Opron Expertise Team bestaat uit:

Orthopedagoog: Wendy Tolner, e-mailadres: wendytolner@opron.nl
Psycholoog: Merel Schothorst, e-mailadres: merelschothorst@opron.nl
Bovenschools Intern Begeleider: 

Bezoekadres
Schaepmanstraat 25
9645 HC Veendam

Postadres
Scholengroep OPRON/OET
Postbus 138
9640 AC Veendam

Bekijk het document Routing OET