Basisondersteuning

Niveau 1 – 4

Basisondersteuning is de onderwijsondersteuning (zorg) die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan, door de onderwijsinspectie vastgestelde, normen.

Kernelementen van basisondersteuning zijn:
  • Opbrengstgericht werken met optimale resultaten tot gevolg;
  • Handelingsgericht werken met betrokkenheid van leraar, leerling, ouders;
  • Planmatig werken en planmatig ondersteuning/zorg bieden.

Binnen Opron geldt dat met behulp van de (interne) audits, VHM’s (vaardigheidsmeters) en de actieteams, de basisondersteuning wordt versterkt.

Zorgbudget

Voor de basisondersteuning heeft elke school een zogenaamd zorgbudget in hun formatie toegewezen gekregen. Er is gekozen om te werken met een vaste voet per school en de rest van de middelen te verdelen naar rato van het aantal leerlingen. Met de aan de scholen toegekende middelen moet een school kunnen voorzien in alle basiszorg voor leerlingen. Met dit budget (als aanvulling op het reguliere schoolbudget) bekostigen scholen:
  • De basisondersteuning (niveau 1 t/m 4), inclusief het SOT (Schoolondersteuningsteam)
  • Kortdurende interventies
  • Functie IB (Intern Begeleider)
  • Eventueel inzet onderwijs- of klassenassistent(en)
  • Orthopedagogische en -didactische materialen

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Elke OPRON-school heeft een schoolondersteuningsteam (SOT) voor de ondersteuning van leraren en voor het, zo nodig, inroepen van in- of externe expertise. Het SOT bestaat in elk geval uit de IB-er en de directeur. Bij de besprekingen van leerlingen zijn in elk geval de leraar en de ouders betrokken. Het betreft leerlingen binnen de basisondersteuning met kort- of langdurende interventies. Drie maal per jaar neemt de orthopedagoog van het Opron Expertise Team (OET) deel aan het overleg. Op afroep kunnen externen aan het overleg deelnemen. Het SOT beslist over verzoeken voor interventies en bereidt benodigde dossiervorming voor.