Begrotingen

Zorgdragen voor maximale onderwijskwaliteit is de centrale opdracht voor ieder schoolbestuur. Om dat te bereiken dienen de schoolbesturen alle middelen die hen ter beschikking staan op een
verantwoorde en doelmatige manier in te zetten. Een goed financieel management is daarvoor een voorwaarde. Basis hiervoor is een goede begroting, waarin de te verwachten inkomsten, uitgaven, verplichtingen en risico’s zo nauwkeurig mogelijk zijn berekend.

Hieronder vindt u de laatste drie begrotingen.