Jaarverslag

Elk jaar stellen we een jaarverslag inclusief jaarrekening op. In het jaarverslag verantwoorden we ons over het gevoerde beleid. Wat hebben we bereikt en hoe staat Scholengroep OPRON er voor.

Het jaarverslag wordt aangeboden aan de raden van de drie gemeenten waarin Scholengroep OPRON actief is. De gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor voldoende openbaar onderwijs in hun gemeenten en hebben vanuit die verantwoordelijkheid een toezichthoudende taak.