Klachtenprocedure Scholengroep OPRON


  • Als er iets is voorgevallen, dan is de eerst aangewezen weg om dit met een gesprek op te lossen. Neem daartoe contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt. Gaat het over een voorval dat één of meerdere medeleerlingen betreft, bespreek dat met de leerkracht.
  • Het is belangrijk de klacht of het probleem zo concreet mogelijk te benoemen.
    Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, legt u het probleem ter oplossing voor aan de directie van de school.
  • Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtenfunctionaris door te mailen naar klachtenfunctionaris@opron.nl met als onderwerp: KLACHT